Γεώργιος Χώτος

Προσωπικά Στοιχεία

Γεώργιος Ν. Χώτος, Καθηγητής  (Βιογραφικό σημείωμα)

e-mail: ghotos@upatras.gr,   ghotos90@gmail.com

Γνωστικό αντικείμενο: “Υδατοκαλλιέργειες Ιχθύων Θαλάσσης – Υφαλμύρων Υδάτων”

Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Νέα κτήρια,30200, Μεσολόγγι
Τηλ: 2631058252, 6937828897
e-mail: ghotos@upatras.gr


Ώρες Ακρόασης: Τρίτη 10-12:30 π.μ., Τετάρτη 10-12 π.μ.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Χειμερινά Εξάμηνα
1. Εξοπλισμός και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών
2. Εφαρμογές Φυκοκαλλιεργειών
3. Εκτροφές Ιχθύων Θαλάσσης
Εαρινά Εξάμηνα
1. Εισαγωγή στις Υδατοκαλλιέργειες
2. Καλλιέργειες Πλαγκτού
Αλλοι ιστότοποι δραστηριοτήτων: