Γεώργιος Χώτος

Publications

 • Hotos, G. N., Miyazaki, T. & S., Kubota (1985). A histopathological study on diseased larvae and juveniles of sparid fishes. Bulletin of the Faculty of Fisheries, Mie university. 12: 29-33.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ. και Α. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ. Εφαρμογή της ηλιακής ενέργειας στην υπερεντατική ιχθυοκαλλιέργεια (1987). Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμογές της Ηλιακής Ενέργειας, Πάτρα 13-17 Σεπτ. 1987. 676-685.
 • Katselis, G., Minos, , Marmagas, G., Hotos, G. & I., Ondrias (1994). Seasonal distribution of Mugilidae fry and juveniles in Messolonghi coastal waters, Western Greece. Bios (Macedonia, Greece), 2:101-108. (Hellenic Zoological Society. 6th International congress on the zoogeography and ecology of Greece and adjacent  regions. Thessaloniki, April 1993).
 • ΧΩΤΟΣ, Γ. (1995). Μελέτη των μεταβολών θερμοκρασίας, Β.Ο.D. και φυσικής παραγωγικότητας στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβας Μεσολογγίου. 17ο Συνέδριο Βιολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Πάτρα-Ρίον Απρίλιος 1995.
 • Κατσέλης, Γ., Μίνος, Γ., ΧΩΤΟΣ, Γ. & Οντριας Ι. (1995). Μηνιαία εμφάνιση στο αλίευμα υπομεγεθών ατόμων της οικογένειας των κεφαλοειδών (Mugilidae) στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Βόλος 1995.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ. & Δ., ΑβραμΙδου (1995). Μελέτη της αύξησης του μονοκύτταρου αλόφιλου φύκους Asteromonas gracilis (Chlorophyta) σε συνθήκες μαζικής καλλιέργειας με τη χρήση διαφορετικών αλατοτήτων, φωτοπεριόδου και έλλειψης πρόσθετων βιταμινών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα (Geotechnical Scientific Issues). 6(2):  37-45.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ. και Ν. ΒλάχοΣ, (1997). Πειράματα στην αντοχή υψηλής αλατότητας του γόνου δύο κεφαλοειδών ψαριών (Mugil cephalus και Chelon labrosus). 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1997.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ., Βλάχος, Ν. και Σ. Γιακουμή (1997). Μία αποτελεσματική μέθοδος παραγωγής χρυσόψαρων (Carassius auratus) σε ενυδρεία. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θεσσαλονίκη,  Σεπτέμβριος 1997.
 • Hotos, G. & D., Avramidou (1997). A one year monitoring study of Klisova lagoon (Mesolonghi, W. Greece). GeoJournal. 41(1): 15-23.
 • Hotos, N. & Vlahos, N., (1998). Salinity tolerance of Mugil cephalus and Chelon labrosus (Pisces: Mugilidae) fry in experimental conditions. Aquaculture, 167:329-338.
 • Hotos, N. & Vlahos, N., (1999). Observations on the conditioning of filter bed in hypersaline aquaria. Aquacultural Engineering 19: 215-222.
 • Hotos, G., Avramidou, D. & I. Ondrias (2000). Reproduction biology of Liza aurata (Risso, 1810), (Pisces: Mugilidae), in Klisova lagoon (Messolonghi, W. Greece). Fisheries Research, 47: 57-67.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ., Αβραμίδου, Δ., Αθανασόπουλος, Η. και Αρβανιτάκης, Γ. (2000). Ρυθμός αύξησης, διήθησης και πέψης του τροχόζωου Brachionus plicatilis σε πειραματικές συνθήκες με χρήση του αλοανθεκτικού χλωρόφυτου μικροφύκους Asteromonas gracilis Artari. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, 23-26 Μαϊου 2000, τ. ΙΙ: 268 – 273.
 • Χώτος, Γ. & Βλάχος, Ν. (2000). Αντοχή του γόνου των κεφαλοειδών ψαριών στην υπεραλατότητα σε πειραματικές συνθήκες. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, 23-26 Μαϊου 2000, τ. ΙΙ: 323 – 328.
 • Χώτος, Γ. & Βλάχος, Ν. (2000). Πρόδρομος μελέτη αύξησης του γόνου 4 κεφαλοειδών σε κλειστό κύκλωμα. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, 23-26 Μαϊου 2000, τ. ΙΙ: 358 – 360.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ., Οντριας, Ι., Κασπίρης, Π. & Αβραμίδου, Δ. (2000). Μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του μυξιναριού Liza aurata (Risso) στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας Μεσολογγίου. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Χίος, 23-26 Μαϊου 2000, τ. ΙΙ: 307 – 311.
 • Παρπούρα, Α., Βορεινάκης, Θ., ΧΩΤΟΣ, Γ., Δεικτάκη, Ε. και Χαλικιά, Ι. (2000). Μεγέθη και κατανομή ωοκυττάρων κατά τη γεννητική ωρίμανση του είδους Puntazzo puntazzo (Gmelin 1789). Προκαταρκτικά αποτελέσματα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000.
 • Παπαθεοδώρου, Γ., ΧΩΤΟΣ, Γ., ΧαραλαμποποΥλου, Μ., Αβραμίδου, Δ. και Βορεινάκης, Θ. (2000). Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας (Ν-Α. λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ., Αβραμίδου, Δ., Αθανασόπουλος, Η. και Αρβανιτάκης, Γ. (2000). Επιλεκτικότητα για κατανάλωση από το τροχόζωο Brachionus plicatilis μεταξύ δύο μικροφυκών, μεγάλου (Asteromonas gracilis) και μικρού (Chlorella sp.). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υπ. Γεωργίας. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ., Αβραμίδου, Δ., Αθανασόπουλος, Η. και Αρβανιτάκης, Γ. (2000). Αποτελεσματικότητα της διατροφής του τροχόζωου Brachionus plicatilis με συνδυασμούς 4 ειδών μικροφυκών το καθένα με Chlorella. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ., Βλάχος, Ν., Πατσάλας, Αλ. και Αναστασιάδης, Ι. (2000). Προκαταρκτικά αποτελέσματα της κατανάλωσης οξυγόνου από το γόνο δύο κεφαλοειδών, σε αναπνοόμετρο και σε πειραματικό κλειστό κύκλωμα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000.
 • Κασπίρης, Π., ΧΩΤΟΣ, Γ. και Οντριας, Ι. (2000). Προσέγγιση μιας εναλλακτικής αλιευτικής διαχείρισης της λιμνοθάλασσας Κλείσοβα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000.
 • Βλάχος, Ν., ΧΩΤΟΣ, Γ., Βλάχος, Μ. και Ξενόγιαννη, Χ. (2000). παραγωγή μικρής κλίμακας γόνου τροπικών και διακοσμητικών ψαριών. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000.
 • Hotos, G.N. (2002). Selectivity of the rotifer Brachionus plicatilis fed mixtures of algal species with various cell volumes and cell densities. Aquaculture Research, 33 (12), 949-957.
 • PAPATHEODOROU, G., HOTOS, G., GERAGA, M., AVRAMIDOU, D. & T., VORINAKIS (2002). Heavy metal concentrations in sediments of Klisova lagoon (S.E. Messolonghi-Aetolikon lagoon complex), W. Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 11 (11), 1-6.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ., ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. & ΠΕΤΖΑ, Δ. (2003). Επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό αύξησης δύο ειδών μικροφυκών Asteromonas gracilis Artari και Tetraselmis sp. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα 10-14 Απριλίου 2003.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ., ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. & ΠΕΤΖΑ, Δ. (2003). Επίδραση του περιβαλλοντικού φωτισμού και της φυγοκέντρησης των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων των ειδών Asteromonas gracilis, Tetraselmis sp. και Dunaliella sp., στη διατροφή του τροχόζωου Brachionus plicatilis. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα 10-14 Απριλίου 2003.
 • Hotos, G. N. (2003). Growth, filtration and ingestion rate of the rotifer Brachionus plicatilis fed with large (Asteromonas gracilis) and small (Chlorella sp.) celled algal species. Aquaculture Research, 34 (10), 793-802.
 • Hotos, G. N. (2003). A study on the scales and age estimation of the golden grey mullet, Liza aurata (Risso, 1810) in the lagoon of Messolonghi (W. Greece). Journal of Applied Ichthyology, 19 (4), 220-228.
 • ΧΩΤΟΣ, Γ. (2003). Μελέτη της εμφάνισης του γόνου των κεφαλοειδών (Mugilidae) στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα (Geotechnical Scientific Issues). 14 (VI-2), 48-63.
 • Vlahos, N., Hotos, G. & Kapetanios, N. (2004). The effect of temperature on the conditioning of the filter bed in aquaria. 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management. 18 – 19 June 2004, Evgenidion Foundation, Athens, Greece.
 • Katselis, G., Hotos, G., Minos, G. & K., Vidalis (2006). Phenotypic Affinities On Fry of Four Mediterranean Grey Mullet Species. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6: 49-56.
 • MAKRI, M., MELVIN, , HOTOS, G. & X., DOUVI. (2007). The Bio-chemical and sensory properties of gilthead bream (Sparus aurata) frozen at different freezing times. Food Quality 30:970-992.
 • ΒΛΑΧΟΣ, Ν., ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Γ., ΧΩΤΟΣ, Γ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΚΑΤΟΥΦΑΣ, Ι. & ΓΙΑΤΣΗΣ, Χ. (2007). Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, 479-482.
 • MENTE, E., VLACHOS, N., HOTOS, G., KORMAS, K., KARAPANAGIOTIDIS, I.T., PSOFAKIS, P. & NEOFYTOU, C. (2008). Nutritional physiology of ornamental fishes. XIII International Symposium on Fish Nutrition and Feeding. Fish and Crustacean Nutrition: Present Knowledge and Future Perspectives. June 1-5, 2008, Florianopolis, Brasil.
 • Vlachos, N., Mente, E., Hotos, G.N., Kormas, K., Psofakis, P. & Neofitou, C. (2008). Commercial Production of Pterophyllum scalare (cn: Angelfish, Pisces Ciclidae) in aquarium. 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, 21 – 22 November 2008, Athens, Greece.
 • Vlachos, N., Mente, E., Hotos, G.N., Kormas, K., TZOGANIS, C., Psofakis, P. and Neofitou, C. (2008). Effect of food supply on the growth rate of the convict cichlid, Archocentrus nigrofasciatus (Pisces Ciclidae) in aquarium. 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, 21 – 22 November 2008, Athens, Greece.
 • ROKKOS, P., KAPIRIS, K., VOGIATZIS, M., RAMFOS, A., HOTOS, G., and G. KATSELIS (2010). Study of the fish fauna living in canals which are discharging into Mesolonghi lagoon. 14th Panhellenic Congress of Ichthyologists, Pireas., Greece 6-9 May 2010, 327-330. (In Greek with English summary).
 • VLACHOS, N., PAHIADAKI, M. G., Μ., MEZITI, A., MENTE, E., HOTOS, G. and K. A. KORMAS  (2010). Bacterial communities in ornamental fish aquaria. Preliminary results. 32nd Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological Sciences, Karpenissi, Greece, May 20-22, 2010.
 • Pagoulatou M., Trageli M., Hotos G, & Klimogianni A. (2010). Early developmental stages of common meagre Argyrosomus regius (Asso, 1801), and study on the feeding ability and survival during starvation at first feeding. 5th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, 25 – 27 November 2010, Messolonghi, Greece.
 • ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Σ., ΠΟΥΡΝΤΕ Ε., ΧΩΤΟΣ Γ., ΜΠΕΚΙΑΡΗ Β., ΜΑΚΡΗ Μ., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ., ΣΜΠΟΥΚΗΣ Α., KANTHAM K.P.L., & ΚΛΗΜΟΓΙΑΝΝΗ Α. (2011). Μελέτη ποιότητας αυγών της κοινής τσιπούρας (Sparus aurata) κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ωοτοκίας. 4ο Διεθνές Συνέδριο Υδροβιολογίας-Αλιείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Βόλος 9-11 Ιουνίου 2011.
 • HOTOS G. & KATSELIS, G. (2011). Age and Growth of the golden grey mullet Liza aurata (Actinopterygii: Mugiliformes: Mugilidae), in the Messolonghi-Etoliko lagoon and the adjacent Gulf of Patraikos, Western Greece. Acta Ichthyologica Et Piscatoria, 41(3), 147-157. DOI: 10.3750/AIP2011.41.3.01.
 • ΜΕΖΙΤΗ, Α., ΒΛΑΧΟΣ, Ν., ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ, Μ.Γ., ΧΩΤΟΣ, Γ.Ν., ΜΕΝΤΕ, Ε. & ΚΟΡΜΑΣ, Κ.ΑΡ. (2011). Σύγκριση βακτηριακών κοινοτήτων σε ενυδρεία εκτροφής διακοσμητικών ψαριών και καραβίδων. 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας, Μικροβιόκοσμος: Αόρατη Πηγή Ζωής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 21-23 Οκτωβρίου 2011. Σελ. 46.
 • ΒΛΑΧΟΣ, Ν., ΡΑΜΦΟΣ, ΑΛ., ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., ΧΩΤΟΣ, Γ. & ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Γ. (2012). Συμβολή στην καταγραφή της ιχθυοπανίδας των φραγμαλιμνών μέσου και Κάτω Αχελώου. 10ο Συμπόσιο  Ωκεανογραφίας και Αλιείας. 7-11 Μαϊου Αθήνα. 
 • ΚΑΠΙΡΗΣ, Κ., ΚΑΠΑΚΟΣ, Ι., ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Γ. & ΧΩΤΟΣ, Γ. (2012). Μορφομετρική μελέτη ψαριών εσωτερικών νερών της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 10ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. 7-11 Μαϊου Αθήνα.
 • ΒΛΑΧΟΣ, Ν., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., ΜΕΝΤΕ, Ε., ΒΙΔΑΛΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ, ΧΩΤΟΣ, Γ. & ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Γ. (2012). Μορφομετρική εξέλιξη του λεκιθοφόρου νυμφικού σταδίου του είδους Archocentrus nigrofasciatus (Pisces: Cichlidae) σε σχέση με τη θερμοκρασία εκκόλαψης. 10ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. 7-11 Μαϊου Αθήνα.
 • KLIMOGIANNI, AIK., PAGOULATOU, M., TRAGELI, M. & HOTOS, N. G. (2013). Investigation on early development, the feeding ability and larval survival under starvation in common meagre, Argyrosomus regius (Asso 1801). Journal of Aquatic Science, 1(1), 1-6. DOI: 10.12691/jas-1-1-1.
 • VLAHOS, N., KORMAS, A. K., PACHIADAKI, G. M., MEZITI, AL., HOTOS, N. G. & MENTE, E. (2013). Changes of bacterioplankton apparent species richness in two ornamental fish aquaria. SpringerPlus, a SpringerOpen Journal, 2(66), 1-9. DOI: 10.1 186/2193-1801-2-66.
 • VLAHOS , VASILOPOULOS M., MENTE E., HOTOS G., KATSELIS G., & VIDALIS K. (2014). Yolk-sac larval development of the substrate-brooding cichlid Archocentrus nigrocasciatus in relation to temperature. Integrative Zoology 10: 497-504, DOI: 10.1111/1749-4877.12152.
 • Konstantinos Nikolaou, N. Koromilas, G. Bokias, P. Avramidis, HOTOS & V. Bekiari (2014). . Monitor the action of biocidal polymers under accelerated biofouling conditions. 10th Hellenic Polymer Society Conference. Univ. of Patras, Dec. 4-6.
 • VLASOULA BEKIARI, KONSTANTINOS NIKOLAOU, NIKOLAOS KOROMILAS, GEORGIA LAINIOTI, PAVLOS AVRAMIDIS, GEORGE HOTOS, JOANNIS K. KALLITSIS and GEORGIOS BOKIAS (2015). Release of Polymeric Biocides from Synthetic Matrices for Marine Biofouling Applications. Agriculture and Agricultural Science Prodedia 4, 445-450. DOI: 10,1016/j.aaspro.2015.03.051.
 • NIKOLAOU K., KOROMILAS N., BEKIARI V., AVRAMIDIS P., HOTOS G., LAINIOTI G., KALLITSIS J.K. and BOKIAS G. (2015). Polymeric Biocides as Inhibitors of Biofouling in Marine Applications. Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology. Rhodes, Greece, 3-5 September 2015.
 • NIKOLAOU K., BEKIARI V., HOTOS G., KOROMILAS N., LAINIOTI G., KALLITSIS J.K., BOKIAS G. and AVRAMIDIS P. (2015). Investigation on the application of biocidal polymers for the prevention of marine bioaccumulation. Proccedings of the 10th panhellenic scientific congress of chemical engineering, Patras Greece 4-6 June 2015 (In Greek).
 • GEORGIOS LINARDATOS, MILTIADIS ZAMPARAS, VLASOULA BEKIARI, GEORGIOS BOKIAS and GEORGIOS HOTOS (2015). Sorption of Charged Organic Dyes from Anionic Hydrogels. World Academy of Science, Engineering and Technology, 9 (11) 261-264.
 • VLAHOS N, AKRIVOULI A, MENTE E, EXADACTYLOS A, NYSTAS T, PATSEA E, VIDALIS, K & HOTOS G. (2016). The effect of three different temperatures on the growth and survival rate of Palaemon adspersus. 2nd Congress on Appl. Ichthyology & Aquatic Environment. 10-12 Nov. 2016. Messolonghi Greece.
 • HOTOS G. (2016). The halotolerant green alga Asteromonas gracilis, an ideal tool for research, education and mass culture. A preliminary report. 2nd Congress on Appl. Ichthyology & Aquatic Environment. 10-12 Nov. 2016. Messolonghi Greece.
 • HOTOS, G. (2018). Protists, Cyanobacteria, Rotifers and Crustacea from the hypersaline lakes of Messolonghi saltworks (W. Greece). 10th World Salt Symposium, 2018, Park city, Utah, U.S.A..
 • KOROVESSIS, A. K., HOTOS, G. & G. ZALIDIS (2018) The role of the ciliate protozoan Fabrea salina in solar salt production. 10th World Salt Symposium, 2018, Park city, Utah, U.S.A.
 • HOTOS, G. (2019). Feeding with various microalgae the salt “loving” ciliate Fabrea salina in normal salinity 35 ppt. Journal of the Science of Food and Agriculture, 3(3):150-152. DOI: 10.26855/ijfsa.2019.07.00.
 • HOTOS, G. (2019). A short review on the halotolerant green microalga Asteromonas gracilis Artari with emphasis on its uses. Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research, 4(3): 1-8.
 • HOTOS, G. (2019). Natural Growth and Mortality of the Golden Grey Mullet Liza aurata (Risso, 1810) in the Lagoon of Klisova-Messolonghi (W. Greece). Academic Journal of Life Sciences, 5(4): 23-31. DOI: 32861/ajls.54.23.31.
 • HOTOS, G., AVRAMIDOU, D. & V., BEKIARI, (2020). Calibration curves of culture density assessed by spectrophotometer for three microalgae (Nephroselmis, Amphidinium carterae and Phormidium sp.). European Journal of Biology and Biotechnology, 1(6): 1-7. https://doi.org/10.24018/ejbio.2020.1.6.132.
 • HOTOS, G. & , AVRAMIDOU, (2020). Growth of fry fish of 4 species of Family Mugilidae in experimental recirculation water system. European Journal of Biology and Biotechnology, 1(4): 1-5. https://doi.org/10.24018/ejbio.2020.1.4.46.
 • HOTOS, G., (2021). A preliminary survey on the planktonic biota of a hypersaline pond of Messolonghi saltworks (W. Greece). Diversity, 13, 270: 1-12. https://doi.org/10.3390/d13060270

Numerous additional articles published in several journals and proceedings.